Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Punktowy System Oceniania Zachowania

Drukuj

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

1. Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia każdego semestru otrzymuje 100 punktów jako bazę wyjściową. Jest to równowartość oceny dobrej.

2. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

3. Wychowawca klasy i każdy nauczyciel zobowiązany jest do wpisywania uwag i odpowiedniejliczby punktów (wg regulaminu oceniania)

4. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

a) Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który przekroczył limit 30 punktów ujemnych w semestrze,

b) Oceny bardzo dobrej, który przekroczył 50 punktów ujemnych w semestrze

c)     Oceny dobrej – 70 punktów ujemnych w semestrze

5. Uwagę pozytywną wpisuje nauczyciel po zakończeniu ostatniego etapu konkursu, zawodów, przyznając najwyższą uzyskaną liczbę punktów (punktów za jedną imprezę nie sumuje się).

6. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca na podstawie zdobytych przez ucznia punktów, po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tymporadni specjalistycznej.

8. Ocena z zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust.6.

9. W przypadkach rażących naruszeń zasad życia szkolnego dyrektor Szkoły może udzielić uczniowi upomnienia lub nagany.

10. Jeżeli uczeń uzyska50 punktów ujemnych (nie sumujemy wszystkich punktów) otrzymuje on upomnienie od wychowawcy, powiadomieni zostają jego rodzice.

11. Jeżeli uczeń po ustaleniu sumy wszystkich punktów uzyskamniej niż 40 punktów, dostaje naganę  wychowawcy, o czym powiadomieni zostają jego rodzice.

12. Jeżeli po podliczeniu wszystkich punktów, uczeń uzyska ich -50, a poprzednie ostrzeżenia nie przyniosły pożądanych rezultatów, uczeń otrzymuje- w obecności rodziców- naganę dyrektora szkoły.

13. W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę ucznia w głosowaniu jawnym.

14. Ocena roczna jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w I i II semestrze, opinii wychowawcy klasy i nauczycieli uczących.

15. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

 

KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA

ZACHOWANIE

PUNKTY

wzorowe

200 i więcej

bardzo dobre

150-199

dobre

100-149

poprawne

50-99

nieodpowiednie

11-49

naganne

10 i mniej

 

 

Zachowania, za które przyznajemy punkty dodatnie Ilość punktów

1. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach państwowych,kościelnych i innych (występpodczas imprez kulturalnych, promocja szkoły itp.)10 – 30 pkt.

2. Za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 20 – 50 pkt. na semestr

a) w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych każdorazowo 10 pkt.

3. Sukcesy w konkursach i zawodach szkolnych:

- miejsce I     20 pkt.

- miejsce II    15 pkt.

- miejsce III  10 pkt.

- udział          5 pkt.

4. Sukcesy w konkursach i zawodach pozaszkolnych:

- udział 10 pkt.

- przejście do II etapu        20 pkt.

- przejście do III etapu       30 pkt.

- finalista       40 pkt.

- laureat         50 pkt.

5. Aktywne czytelnictwo, najlepszy w klasie             5punktów, raz w semestrze

6. Dbałość o samorozwój w szkole ( koła zainteresowań i dodatkowe nieobowiązkowe zajęcia ) 5 punktów, raz w semestrze.

7. Praca na rzecz społeczeństwa, środowiska naturalnego,działalność charytatywna:

a)  wolontariat (w tym zbiórka pieniędzy, odzieży)

- jednorazowy (w czasie wolnym)10 – 30 pkt.

- stały             20 pkt. lub 40 pkt.

b)  zbieranie nakrętek i/lub baterii          5 - 10 pkt. raz w semestrze

c) inna działalność  np.  zbiórka zabawek, odzieży, książek, gier 10 -30 pkt.

8. Funkcja w szkole i sposób jej pełnienia      od 10 do 30 pkt. za semestr

9. Funkcja w klasie i sposób jej pełnienia       od 5 do30 pkt. za semestr

10. Frekwencja:

a) 100% frekwencja (brak nieobecności) 30 pkt. za semestr

b) od 95% do 99% frekwencji- 20 pkt. za semestr.Punkty przyznaje się uczniowi, który nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

11. Praca na rzecz szkoły np.

a) udział w przedstawieniach 5-20 pkt.

b) praca w bibliotece 5-20 pkt.

c) redagowanie gazetki szkolnej 5-20 pkt.

12. Zachowania pozytywne nieujęte w regulaminie mogą być oceniane w sposób indywidualny przez nauczycieli z podaniem uzasadnienia (za każde po 5-10 pkt.)

13. Za wyjątkowe zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły można przyznać 5-50 pkt.

14. Za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej 5-50 pkt.

 

Zachowania, za które przyznajemy punkty ujemne Ilość punktów

 

 1. Frekwencja (ocenia wychowawca)

a) Spóźnienie na lekcję - powyżej 5 spóźnień od 5 do 20 pkt.

b) Godziny nieusprawiedliwione:

*  5 – 10 godzin 20 pkt.

* 11-  20 godzin 50 pkt.

* 21- 30 godzin 80 pkt.

* powyżej 30 godzin 100 pkt.

2. Lekceważenie obowiązków szkolnych:5 pkt.  każdorazowo

- nieprzygotowanie do lekcji (w tym brak podręcznika),5 pkt.  każdorazowo

- uchylanie się od robienia notatek,5 pkt.  każdorazowo

- nieobecność na obowiązkowych uroczystościach szkolnych,5 pkt.  każdorazowo

- nie wykonywanie obowiązków dyżurnego,5 pkt.  każdorazowo

- brak obuwia zamiennego,5 pkt.  każdorazowo

- nieuczęszczanie na zajęcia wyrównawcze pomimo zaleceńnauczycielaod 5 do 50 pkt.

3. Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji:5  -  10 pkt. każdorazowo

- brak reakcji na upomnienie nauczyciela:  5  -  10 pkt. każdorazowo

- odmowa wykonania polecenia nauczyciela:  5  -  10 pkt. każdorazowo

- rozmowy, niekulturalne komentarze:  5  -  10 pkt. każdorazowo

- jedzenie, picie, żucie gumy:  5  -  10 pkt. każdorazowo

- używanie telefonu komórkowego i innych urządzeńkomunikacyjnych (odtwarzacze mp3, mp4 itp.) od 5 do 50 pkt.

4. Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania poza szkołą  5 pkt. każdorazowo

5. Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia         5 pkt. każdorazowo

6. Niestosowny i wyzywający wygląd (strój, uczesanie, makijaż, tatuaże w widocznych miejscach, kolczyki)      5 lub 30 pkt. każdorazowo

7. Nieuszanowanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych(naganne zachowanie podczas uroczystości szkolnych)10 - 40 pkt. każdorazowo

8. Kłamstwo, oszukiwanie podczas sprawdzianów, odpisywanie zadań domowych 10 -  20 pkt. każdorazowo

9. Kradzież, fałszerstwo  20 - 50 pkt. każdorazowo 

10. Palenie papierosów lub e-papierosów na terenie szkoły i winnych miejscach publicznych 40 pkt. każdorazowo.

11. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. 20 – 50 pkt.  każdorazowo

12. Znęcanie się fizyczne nad innymi uczniami (zaczepki, bójki)od20 do50 pkt.  każdorazowo

13. Znęcanie się psychiczne nad innymi uczniami (wyzwiska, stalking)          20 lub 50 pkt.  każdorazowo

14. Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu do 100 pkt.każdorazowo

15. Naruszanie regulaminu pracowni, dewastacja szkoły orazniszczenie sprzętu, pomocy dydaktycznych  i umeblowania budynku szkolnego (w tymrysowanie ścian i ławek) 25 -  100 pkt.każdorazowo+ naprawaszkody

16. Umyślne zniszczenie czyjejś własności, powodowanie szkodymaterialnej (np. kopanie plecaka, zniszczenie zeszytu,rysowanie wulgarnych rysunków czy pisanie wulgarnych haseł) 25 - 100 pkt.każdorazowo + naprawa szkody

17. Stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych członków społeczności uczniowskiej, posiadanie w szkolenie bezpiecznych narzędzi, broni (np. noży, kastetów, itp.) od30 -50 pkt.każdorazowo

18. Umieszczanie zdjęć i treści dotyczących osób trzecich na portalach internetowych lub ich rozpowszechnianie poprzezinne urządzenia elektroniczne, bez ich zgody od 30 pkt.

19. Robienie zdjęć, filmów, rejestracja głosu bez zezwolenia osoby  nagrywanej50 pkt.każdorazowo

20. Samowolne opuszczenie budynku szkoły (klasy) / grupy na wycieczceod 30 pkt. do 50 pkt. każdorazowo

21. Kradzież, przywłaszczenie, wyłudzanie od 40 pkt. każdorazowo

22. Fałszowanie podpisów  rodziców, przerabianie ocen, zwolnień z zajęć, usprawiedliwień40 pkt. każdorazowo

23. Udowodnione przestępstwo lub wykroczenie od50 pkt.

24. Posiadanie lub stosowanie alkoholu, narkotyków oraz innychśrodków odurzających na wycieczkach, na terenie szkoły i pozaniąod50 pkt.każdorazowo

25. Uczeń mimo wcześniejszej deklaracji, bez uzasadnienia i poinformowania nauczyciela rezygnuje z reprezentowania siebie i szkoły w konkursach, zawodach, uroczystościach itp. 40 pkt.

26. Uczeń mimo wcześniejszej deklaracji rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w trakcie roku szkolnego 40 pkt.

27. Niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań wobec nauczyciela (udział w uroczystościach, funkcje w klasie itp.)20 – 40  pkt.

28. Zachowania negatywne nieujęte w regulaminie mogą być oceniane w sposób indywidualny przez wychowawcę i innych nauczycieli z podaniem uzasadnienia.          od 5 do 30 pkt. za semestr.