Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowy system oceniania - JĘZYK POLSKI

Drukuj

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 83,poz. 562 ze zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy.

 2. Statut Szkoły.

 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 4. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej.

            Nauczanie języka polskiego w kl. IV odbywa się według programu wydawnictwa GWO "Między nami”, natomiast w kl. V-VI według programu wydawnictwa WSiP „Słowa z uśmiechem”.

I KONTRAKT Z UCZNIAMI

1.  Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 2.  Ocenie podlegają wszystkie wymienione w PSO formy aktywności ucznia.

 3.  Prace klasowe, poprzedzone powtórzeniem, są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

4. Krótkie sprawdziany zapowiadane są z dnia na dzień.

 5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

 6.  Uczeń nieobecny na pracy klasowej jestzobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem w okresie 2 tygodni po powrocie do szkoły.

7. Uczeń chcąc mieć ocenę co najmniej dopuszczającą w klasyfikacji semestralnej i rocznej, nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej z pracy klasowej.

8. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek – również z lekcji, na których był nieobecny (w tym zadań domowych).

9.Uczeń ma obowiązek zapisywania zadania domowego w zeszycie.

10. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły.

11. Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (N), bez żadnych konsekwencji (nie dotyczy to prac klasowych, sprawdzianów, dyktand, kartkówek i wypracowań, na napisanie których uczeń miał tydzień).

12. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 9 ocen.

      POPRAWIANIE OCEN

1. Kartkówki nie podlegają poprawie; uczeń ma prawo do poprawienia ocen niedostatecznych ze sprawdzianów.

2. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

3. Uczeń, który chciałby poprawić ocenę dopuszczającą lub dostateczną z pracy klasowej ma do tego prawo jeden raz w ciągu semestru.

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej musi ją poprawić w ciągu 2 tygodni.

5. Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

            Prace  pisemne uczniów  przechowywane  są  w  szkole  jako dokumentacja nauczyciela. Rodzic  ma  prawo  zapoznać  się  z  pracami  dziecka  na  zebraniach z wychowawcą. Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen dziecka w dzienniczku i zeszycie przedmiotowym.

 II OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

Na lekcjach języka polskiego oceniane będą:

 • wypowiedzi ustne
 • prace pisemne
 • technika czytania, stopień rozumienia czytanego tekstu, sposoby wygłaszania tekstów z pamięci 
 • odbiór różnych tekstów kultury
 • umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne, wiadomości i umiejętności z nauki o języku
 • przygotowanie inscenizacji
 • udział w konkursach, zaangażowanie i wkład pracy ucznia
 • zeszyt przedmiotowy
 • praca w grupie

 1.       Określenie pojęć:

wypowiedzi pisemne:

 • praca klasowa, test – z określonego materiału, poprzedzone powtórzeniem, zapisane w dzienniku i zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • sprawdzian – obejmuje materiał 3 – 5 jednostek lekcyjnych  (zapowiedziany na ostatniej lekcji ),
 • kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 ostatnich jednostek lekcyjnych,
 • prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie  w formie stopnia,

wypowiedzi ustne:

 • odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji,
 • aktywność na lekcji.

 

III SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 1.        Sposoby oceniania:

 • stopniem
 • pochwałą
 • oceną opisową
 • plusami/minusami (aktywność, przygotowanie do lekcji)
 •  
 • 2.        Skala ocen:
 • ocena celująca – 6
 • ocena bardzo dobra – 5
 • ocena dobra – 4
 • ocena dostateczna – 3
 • ocena dopuszczająca – 2
 • ocena niedostateczna – 1

 3.       Kryteria oceniania:

Progi procentowe ocen

          100 %   - stopień celujący   

 99% - 90 %   - stopień bardzo dobry

 89% - 75 %   - stopień dobry

 74 % - 50 %   - stopień dostateczny

 49 % - 30 %   - stopień dopuszczający

29 % -  0 %     - stopień niedostateczny

Nauczyciel może dokonać zmian w ocenianiu ze względu na trudność testów (łatwe, średnie, trudne) oraz zwracając uwagę na uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.  Za aktywność uczeń otrzymuje „+” (dodatkowe  pomoce  dydaktyczne przygotowane na lekcje, wypowiedzi itp.) lub „-” (za  brak  pracy  domowej  (poza  wypracowaniem)  lub niezbędnych materiałów.)Nauczyciel w notatniku prowadzi rejestr zdobytych przez ucznia plusów i minusów.Zasady oceniania za aktywność:  (+  +  +  +  +) 5  (+  +  +  +  –)  4   (+  +  +  – –) 3    (+ +  – – – ) 2     (+ – – – –) 1      (– – – – –) 1

Uczeń może zdobyć również * (tzw. gwiazdkę) za wykonanie zadania o podwyższonym stopniu trudności. Za pięć takich gwiazdek, które nauczyciel odnotowuje w swoim zeszycie, uczeń dostaje ocenę celującą.

4.       Ocenianie semestralne i końcoworoczne.

                Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów aktywności według następujących wag:

prace klasowe - waga 3

sprawdziany - waga 2

prace domowe, kartkówki - waga 1

aktywność, praca w grupach - waga 1

                Oceny semestralne  wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zawartych w następujących przedziałach:

Celujący           5,51 – 6,00

Bardzo dobry   4,51 – 5,50

Dobry               3,51 – 4,50

Dostateczny      2,51 – 3,50

Dopuszczający 1,51 – 2,50

Niedostateczny 0,00 – 1,50

                Przy wystawianiu tych ocen nauczyciel bierze również pod uwagę wkład pracy ucznia w stosunku do jego możliwości.

                Ocena końcoworoczna wyliczana jest tak jak semestralna, przy czym ocena semestralna traktowana jest jak ocena z pracy klasowej.

                Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał wyniki na  ocenę bardzo dobrą i dodatkowo zajął wysokie miejsce w konkursie polonistycznym.

 

Anna Grabowska