Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowy system oceniania - MUZYKA

Drukuj

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki dla klas 4-7 szkoły podstawowej 

1. Przy ustalaniu oceny z muzyki brany jest przede wszystkim  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających  ze specyfiki tego przedmiotu, przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć i zaangażowanie w działania praktyczne (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie akompaniamentów).

2. W każdym semestrze uczeń może być dwukrotnie nieprzygotowany do zajęć, za trzecie i każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

3. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie dłuższym niż 2 tygodnie).

4. Za systematyczną i bardzo dobrą pracę na rzecz chóru szkolnego /koła muzycznego uczeń otrzymuje na koniec semestru ocenę podwyższoną o jeden stopień.

 

Kryteria i zakres oceniania

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,

- prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,

- samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,

- potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,

- posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,

- bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego lub chóru,

- jest bardzo aktywny muzycznie,

- wykonuje różne zadania twórcze, np. akompaniament perkusyjny do piosenki.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania,

- prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych w programie nauczania,

- umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,

- potrafi rytmizować teksty,

- rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,

- zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,

- podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,

- poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów na instrumentach melodycznych i perkusyjnych,

- rytmizuje łatwe teksty,

- zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,

- niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na instrumentach melodycznych niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,

- wykonuje proste ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,

- zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,

- niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania,

- niechętnie podejmuje działania muzyczne,

- myli terminy i pojęcia muzyczne,

- dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy.  Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy.

 

Sławomir Domeracki