Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady oceniania - GEOGRAFIA

Drukuj

Przedmiotowe zasady oceniania

Założenia do przedmiotowych zasad oceniania

1. Użyteczność

Ocenianie powinno być nakierowane na te wiadomości i umiejętności, których opanowanie przez ucznia pozwala osiągnąć założone cele nauczania.

 

2. Wspomaganie procesu uczenia się i nauczania

Ocenianie powinno motywować ucznia oraz skłaniać zarówno ucznia, jak i nauczyciela do wyciągania wniosków z dotychczasowej współpracy.

 

3. Wielowątkowość

Proces oceniania powinien stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał możliwość zademonstrowania swojejwiedzy, kreatywności i oryginalności.

 

4. Otwartość

Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe i jawne, a wyniki – dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Procesoceniania powinien być otwarty na analizę i weryfikację.

 

5. Pewność wnioskowania

Materiał zgromadzony w procesie oceniania powinien gwarantować pewność co do umiejętności ucznia.

 

6. Spójność wewnętrzna

Każdy składnik zasad oceniania powinien być zgodny ze standardami nauczania, standardami oceniania oraz z programemrozwoju szkoły.

 

W ciągu dwóch pierwszych tygodni pracy w nowym cyklu kształcenia nauczyciel powinien wnikliwie obserwować umiejętnościi postawy wszystkich uczniów. Powinien również udzielić każdemu z nich słownej oceny motywującej do działaniai wskazującej, co już potrafi, a z czym ma trudności i nad czym szczególnie musi pracować. Taka diagnoza pozwolinauczycielowi przygotować plan pracy z daną grupą uczniów.

 

I. Formy bieżącego sprawdzania postępów ucznia

 


II. Pozostałe ustalenia dotyczące sposobów bieżącego sprawdzania postępów ucznia

Forma

Zakres treści

Częstotliwość

Zasady

1. Prace pisemne w klasie

sprawdziany

pisemne

(trwające 30 min

lub dłużej)

• jeden dział lub połowa obszernego działu

minimum dwa w półroczu

• zapowiadane przynajmniej z tygodniowym

wyprzedzeniem

• adnotacja w dzienniku lekcyjnym

• w miarę możliwości poprzedzone lekcją powtórzeniową,na której nauczyciel informuje uczniówo narzędziach sprawdzających

kartkówki

(trwające

do 20 min)

• zagadnienia z ostatniego tematu lekcji lub z dwóch ostatnich tematów

• minimumjedna w półroczu

• zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem

2. Prace domowe

pisemne

• materiał nauczania z bieżącej lekcji lub przygotowanie materiału dotyczącego nowego tematu

minimum

dwie w półroczu

• ocenie może podlegać wybiórczo kilka prac

w innej formie

• prace badawcze, np.: prowadzeniedoświadczeń, wykonywanie modeli

• prace dodatkowe, np.: wykonywanieplakatów, planszy, pomocy dydaktycznych

3. Odpowiedzi ustne

• dana partia materiału

minimum jedna w półroczu

• bez zapowiedzi

4. Praca na lekcji

(indywidualna

lub zespołowa)

• bieżący materiał nauczania

minimum dwie oceny

w półroczu

 

• ocenie podlegają: aktywność,zaangażowanie, umiejętność pracysamodzielnej oraz praca w grupie

 

• Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.1. Sprawdziany pisemne

• Uczeń, który nie zgłosił się na sprawdzian z przyczyn usprawiedliwionych, musi przystąpić do niego w ciągu dwóchtygodni od daty powrotu do szkoły.

• Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń przystępuje do niego na pierwszej lekcji,na którą przyszedł.

• Każdy uczeń na własną prośbę ma prawo jeden raz w półroczu pisać sprawdzian poprawkowy (formę oraz terminustala z nauczycielem). Obie oceny są wpisywane do dziennika, a pod uwagę jest brana ocena poprawkowa.

• Sposób oceniania sprawdzianów:

100% celujący

99–90% bardzo dobry

89–71% dobry

70–50% dostateczny

49–31% dopuszczający

30% niedostateczny

2. Odpowiedzi ustne

• Przy wystawieniu oceny za odpowiedź ustną nauczyciel powinien przekazać uczniowi informację zwrotną.

• Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej bez usprawiedliwienia jeden raz w półroczu. W przypadkachlosowych, na prośbę rodzica, może być nieprzygotowany po raz drugi. O powyższym fakcie uczeń jestzobowiązany poinformować nauczyciela na początku lekcji.

3. Prace domowe

Uczeń ma prawo nie wykonać w półroczu jednej pracy, ale musi ją uzupełnić na następną lekcję.

4. Praca na lekcji

Uczeń może otrzymać za aktywność ocenę celującą, jeżeli samodzielnie zaprojektuje i przeprowadzi doświadczenieoraz sformułuje wnioski.

 

III. Sprawdzenie i ocenianie sumujące postępy ucznia

Uczeń otrzymuje za swoje osiągnięcia w danym roku szkolnym oceny: śródroczną i roczną. Wystawia je nauczyciel na podstawie wagi ocen cząstkowych ze wszystkich form aktywności ucznia.