Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady Oceniania - JĘZYK ANGIELSKI

Drukuj

1.  Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 2.  Ocenie podlegają wszystkie wymienione w PSO formy aktywności ucznia.

 3.  Prace klasowe, poprzedzone powtórzeniem, są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

4. Krótkie sprawdziany zapowiadane są z dnia na dzień.

 5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

 6.  Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem w okresie 2 tygodni po powrocie do szkoły.

7. Uczeń chcąc mieć ocenę co najmniej dopuszczającą w klasyfikacji semestralnej i rocznej, nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej z pracy klasowej.

8. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek – również z lekcji, na których był nieobecny
(w tym zadań domowych).

9.Uczeń ma obowiązek zapisywania zadania domowego w zeszycie.

10. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły.

11. Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (N), bez żadnych konsekwencji (nie dotyczy to prac klasowych, sprawdzianów, dyktand, kartkówek
i wypracowań, na napisanie których uczeń miał tydzień).

12. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 9 ocen.

      POPRAWIANIE OCEN

1. Kartkówki nie podlegają poprawie; uczeń ma prawo do poprawienia ocen niedostatecznych ze sprawdzianów.

2. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

3. Uczeń, który chciałby poprawić ocenę dopuszczającą lub dostateczną z pracy klasowej ma do tego prawo

4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej musi ją poprawić w ciągu
2 tygodni.

5. Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

            Prace  pisemne uczniów  przechowywane  są  w  szkole  jako dokumentacja nauczyciela. Rodzic  ma  prawo  zapoznać  się  z  pracami  dziecka  na  zebraniach
z wychowawcą. Rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen dziecka zeszycie przedmiotowym.

OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

  • ·Wypowiedzi ustne (co najmniej 2 oceny w ciągu semestru) -dialogi lub monologi na dany temat, przygotowane w domu lub na lekcji, znajomość nowopoznanego słownictwa
  • ·Zadania domowe (co najmniej 2 oceny w ciągu semestru) -każdy uczeń jest zobowiązany do samodzielnego wykonania pracy domowej

●Aktywność podczas zajęć – aktywne uczestniczenie w lekcji, wykonywanie zadań, atencja

  • ·Wypracowania (przynajmniej 1 ocena w semestrze) -napisane w domu (samodzielnie) lub na lekcji
  • ·Prace projektowe ( 1 ocena w roku) -prace wykonane samodzielnie na dowolnie wybrany temat ( forma prezentacji)

 ·Prace pisemne -prace klasowe z zakończonego działu (przynajmniej 2 oceny w semestrze), 15 minutowe sprawdziany z wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału (przynajmniej
1 ocena w semestrze)

●Kartkówki – z trzech ostatnich lekcji ( nie muszą być zapowiedziane)

Prowadzenie i ocena zeszytów przedmiotowych
·Zeszyt ucznia jest sprawdzany co najmniej

 1 raz w semestrze

.·Każdy zeszyt sprawdzany jest pod kątem kompletności notatek, ich poprawności merytorycznej i estetyki.

  • ·Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności w szkole.
  • ·W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić go z tego obowiązku lub określić, które partie notatek mogą być pominięte.

System motywacyjny:

Uczeń może otrzymać + za aktywność, dodatkową pracę, zadane przez nauczyciela pytanie.

Zdobywając +++++ uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

Uczeń może otrzymać – za brak zadania domowego, nieprzygotowanie do lekcji ( w tym brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń).

Zdobywając --- uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

Ocenianie prac domowych może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów -zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy. Znak graficzny, tzw. "parafka" oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie pracy, ale nie sprawdzał jej zawartości merytorycznej.

Progi procentowe ocen:

100 %   - stopień celujący   

 99% - 90 %   - stopień bardzo dobry

 89% - 75 %   - stopień dobry

 74 % - 50 %   - stopień dostateczny

 49 % - 30 %   - stopień dopuszczający

29 % -  0 %     - stopień niedostateczny

Ocenianie semestralne i końcoworoczne.

                Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów aktywności według następujących wag:

prace klasowe - waga 8

projekt – waga 5

kartkówki - waga 4

prace domowe-  waga 2

odpowiedź ustna- waga 3

aktywność, praca w grupach - waga 2

                Oceny semestralne  wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zawartych w następujących przedziałach:

Celujący           5,51 – 6,00

Bardzo dobry   4,51 – 5,50

Dobry               3,51 – 4,50

Dostateczny      2,51 – 3,50

Dopuszczający 1,51 – 2,50

Niedostateczny 0,00 – 1,50

                Przy wystawianiu tych ocen nauczyciel bierze również pod uwagę wkład pracy ucznia w stosunku do jego możliwości.

                Ocena końcoworoczna wyliczana jest tak jak semestralna, przy czym ocena semestralna traktowana jest jak ocena z pracy klasowej.

                Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał wyniki na  ocenę bardzo dobrą i dodatkowo wykazał się wiedzą ponadprogramową lub osiągnąć wysokik wynik podczas konkursu z języka angielskiego.