Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady Oceniania - JĘZYK NIEMIECKI

Drukuj

Kontrakt dotyczący systemu oceniania z języka niemieckiego:

1. Obowiązuje sześciostopniowa skala oceniania: od 1 do 6. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w odniesieniu do pracy uczniów.

 1. Semestralną ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza program nauczania oraz bierze udział w konkursach i zajmuje w nich czołowe miejsca.
 2. Ocenie podlegają wiadomości, umiejętności, przygotowanie do lekcji oraz aktywność ucznia. Oceny są jawne dla uczniów i ich opiekunów.
 3. Narzędzia stosowane przy ocenie uczniów to: testy po zakończeniu działu, kartkówki, zadania domowe, prowadzenie zeszytu, prowadzenie ćwiczeń, sprawdziany rozumienia ze słuchu, odpowiedzi ustne, odgrywanie dialogów lub scenek, prace projektowe, wiersze i piosenki, czytanie, aktywność na lekcji (3 plusy ocena bardzo dobra, 3 minusy ocena niedostateczna ).
 4. Wszystkie sprawdziany kończące dział są zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i ich termin jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o wynikach sprawdzianu w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni.

7. Każdy sprawdzian, kończący dział jest obowiązkowy. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań na semestr (z wyjątkiem lekcji powtórzeniowych). Uczeń przygotowany do lekcji to taki, który posiada aktualny zeszyt przedmiotowy, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, odrobione zadanie domowe oraz jest przygotowany do odpowiedzi z trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Braki zobowiązany jest uzupełnić na następną lekcję.
 2. Sprawdziany są zawsze  zapowiedziane.
 3. Decydujący wpływ na ocenę semestralną i końcoworoczną mają stopnie uzyskane z prac klasowych, kartkówek i systematycza praca ucznia na lekcji. Miesiąc przed klasyfikacją  nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i wpisuje je do dziennika.

      Oceniane będą cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie.

Ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr. Każdy uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego i sprawdzającego zgodnie ze statutem szkoły.

 

Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych , oprócz ocen z kartkówek  (sam musi zgłosić chęć poprawy n-lowi).

 • Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników wpływa na podwyższenie oceny końcowej.
 • Nieprzygotowanie do pracy klasowej przyjmowane jest jedynie w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców (prawnych opiekunów) lub wychowawcę. Jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Nie przewiduje się, aby dopiero pod koniec semestru uczeń poprawiał oceny otrzymane w ciągu semestru. Należy to robić systematycznie po otrzymaniu oceny niedostatecznej, we wspólnie z nauczycielem określonym terminie.

 

 

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka niemieckiego i języka angielskiego:

 

celująca:

Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający  poza program nauczania. Ocenę celującą otrzymują również laureaci konkursów i olimpiad językowych

bardzo dobra:

a/  sprawność czytania

-płynne czytanie ze zrozumieniem dłuższych i bardziej złożonych tekstów i dialogów;

-          globalne i szczegółowe rozumienie tekstu czytanego;

-          wyszukiwanie żądanej informacji;

-      określenie kontekstu komunikacyjnego tekstu ( nadawca- odbiorca, forma wypowiedzi)

-      rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu

b/ sprawność mówienia

-       obszerne prezentowanie problemu przedstawionego w materiale stymulującym oraz umiejętne wyrażanie                                                                                           własnej opinii na jego temat

-          płynne mówienie z zastosowaniem zasad prawidłowej wymowy i zróżnicowanych struktur gramatycznych;

-          formułowanie dłuższych własnych wypowiedzi na tematy z życia codziennego, wydarzeń kulturowych i innych zjawisk społeczno- politycznych, z zastosowaniem bogatego słownictwa;

-          inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy na tematy wykraczające poza tematykę z życia codziennego;

-      sprawne posługiwanie się bogatym słownictwem, umiejętność prowadzenia dyskusji

c/ sprawność rozumienia ze słuchu

-       określenie głównej myśli tekstu, poszczególnych fragmentów tekstu; selekcjonowanie informacji

-       rozumienie globalne i szczegółowe dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka ;

-          rozumienie sensu rozbudowanych wypowiedzi w niesprzyjających warunkach odbioru

-          rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić sie z kontekstu;

d/ sprawność pisania

-       bezbłędna umiejętność stosowania struktur leksykalno- gramatycznych adekwatnie do ich funkcji;

-          stosowanie zasad nowej ortografii i interpunkcji;

-          formułowanie rozbudowanej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi pisemnej;

-          pisemna umiejętność wyrażania własnej opinii, przytaczanie i interpretowanie zdarzeń;

-          umiejętność opisywania osób, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności

dobra:

a/ -poprawne czytanie ze zrozumieniem tekstów i dialogów;

-          globalne rozumienie tekstu;

-          wyszukiwanie żądanej informacji.;

-          umiejętność prezentowania problemu przedstawionego w materiale 

      stymulującym oraz wyrażanie opinii na jego temat

b/ -mówienie z zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy i gramatyki;

-          formułowanie własnych wypowiedzi na tematy z życia codziennego i innych zjawisk społecznych;

-          inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy na tematy z życia  codziennego

-      poprawne stosowanie środków  leksykalno- gramatycznych

-      umiejętność prowadzenia dyskusji

-      dysponowanie szeroką bazą leksykalną

 

c/ - globalne rozumienie dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników   języka;

-          rozumienie sensu prostych wypowiedzi w niesprzyjających warunkach odbioru;

-          określenie głównej myśli tekstu; selekcjonowanie informacji

 

d/- formułowanie pisemnej wypowiedzi poprawnej gramatycznie i leksykalnie;

-          pisemna umiejętność wyrażania własnej opinii;

dostateczna:

a/- poprawne odczytanie tekstu o mniejszym stopniu trudności, ze zrozumieniem podstawowych informacji zawartych w tekście;

b/-poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy zapewniających zrozumienie wypowiedzi ( dopuszczalne błędy gramatyczne nie zakłócające rozumienia);

-          właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy;

-          formułowanie krótkich wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego;

 

c/-rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka;

-          rozumienie sensu prostych wypowiedzi w wyraźnych warunkach odbioru;

 

d/-formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych zawierających drobne błędy 

dopuszczająca:

-wiadomości i umiejętności w zakresie czytania, mówienia, rozumienia ze słuchu i pisania na poziomie minimalnym, umożliwiającym zdobywanie dalszej wiedzy.

- uczeń wykazuje  niewielką samodzielność, jego wiedza jest odtwórcza, podejmuje jednak  skuteczne próby opanowania materiału

niedostateczna:

-uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności nawet na poziomie minimalnym, popełnia rażące błędy językowe, a jego baza leksykalna uniemożliwia porozumiewanie się w języku obcym. Uczeń podejmuje niewystarczające starania w kierunku opanowania  podstawowych sprawności językowych.

 

 

 

Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywa się w różnych formach, a poszczególnym formom przypisane są wagi, mające na celu uwzględnienie stopnia ważności poszczególnych zadań.