Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady oceniania - Edukacja dla bezpieczeństwa

Drukuj

1.Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów przy użyciu różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego tj. wypowiedzi, czynności polecone przez nauczyciela, wytwory pracy (albumy, mapy, schematy, wykresy, katalogi, prezentacje

multimedialne itp.), odpowiedzi, rozwiązywanie krzyżówek, kartkówki, sprawdziany, aktywność na zajęciach (uczestnictwo w ćwiczeniach, dyskusji –poprawność działania, logika argumentacji, oryginalność i przydatność proponowanych rozwiązań).

Ocena ma na celu pobudzenie uczniów do systematycznego przygotowania się do lekcji,

aktywności na lekcjach.

 

Ocenie podlegają:

1. Odpowiedzi ustne.

2. Sprawdziany.

3. Kartkówki..

4. Ćwiczenia praktyczne w ramach kursu udzielania pierwszej pomocy.

Nauczyciel może sprawdzić na bieżąco umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej

pomocy od momentu przekazania wiadomości do końca trwania nauczania przedmiotu w różnych

formach (pokaz, ćwiczenia, test pisemny, kartkówka, rozmowa, itp.).

5. Aktywność.

6. Systematyczność

7. Udział w konkursach.

8. Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego. Stosuje się następujący sposób

przeliczania punktów na ocenę szkolną:

Kartkówki  i sprawdziany - punkty uzyskane ze sprawdzianów, kartkówek przeliczane są na ocenę wg następującej skali:

 

96% - 100% - 6

94% - 95%   - 5+

88% - 93%   - 5

80% - 87%   - 4+

70% - 79%   - 4

60% - 69%   - 3+

50% - 59%   - 3

40% - 49 %  - 2+

35% - 39%   - 2

30% - 34%   - 1+

poniżej 30% - 1

 

1. Kartkówki - obejmują treści trzech ostatnich lekcji, są traktowane jako pisemna odpowiedź ucznia. Kartkówki nie są zapowiadane wcześniej przez nauczyciela, bowiem uczeń jest zobowiązany być zawsze przygotowany z trzech ostatnich lekcji. Ocena z kartkówki jest ostateczna.

 

 

2. Sprawdziany  - obejmują treści więcej niż trzech ostatnich lekcji, zazwyczaj obejmują  zagadnienia danego działu. Sprawdziany są zapowiadane przez nauczyciela i poprzedzone lekcją utrwalająca wiadomości objęte sprawdzianem. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną może ją poprawić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika jako ostateczna ocena ze sprawdzianu

 

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W ODNIESIENIU DO POZIOMÓW WYMAGAŃ

Proponuje się następujące przedziały klasyfikacyjne ocen:

Ocenę celującą – otrzymuje uczeń, który:

ü  posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program

ü  rozwija własne zainteresowania

ü  bierze udział z sukcesami w konkursach,

ü  jest bardzo aktywny na lekcjach

ü  wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy

ü  jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się w Polsce i na świecie

ü  angażuje się w akcje humanitarne, ekologiczne, wolontariackie

ü  umiejętnie formułuje argumenty,

ü  wypowiada się bardzo poprawnym językiem

ü  potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych

 

 

Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który:

ü  bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

ü  sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,

ü  uzasadnia odpowiedzi korzystając z wiadomości prasowych i telewizyjnych

ü  uzasadnia własne poglądy i stanowiska

ü  dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk

ü  dostrzega związki przyczynowo- skutkowe

ü  potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów

ü  interpretuje teksty źródłowe

ü  rozumie, że oprócz praw uczeń ma obowiązki

ü  bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów

ü  odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

ü  zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie

ü  sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań

 z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

ü  umie pokierować grupą rówieśników;

 

 

 

 

 

 

Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który:

 w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie,

ü  chętnie pracuje w grupie,

ü  jest aktywny na zajęciach

ü  umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje

ü  wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez

ü  nauczyciela

ü  umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne

ü  porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi

ü  prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów

ü  poprawnie stosuje pojęcia: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze

ü  poprawnie wykonuje czynności ratownicze,

ü  umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze

 

 

Ocenę dostateczną – otrzymuje uczeń, który:

ü  jest aktywny na lekcjach sporadycznie, jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa,

ü  ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi,

ü  udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela

ü  wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa

 Ocenę dopuszczającą– otrzymuje uczeń, który:

ü  przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia

ü  ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;

ü  posiada minimum wiedzy

ü  nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy

 

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który:

ü  pomimo zachęceń nauczyciela odmawia wypowiedzi

ü  nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia

ü  nie potrafi lub nie chce wykonać prostego polecenia, wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki

ü  nie interesuje się przedmiotem