Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

PZO - przyroda/biologia

Drukuj

 

Przedmiotem oceny są:

Poziom I – Wiadomości

 • Zapamiętanie - faktów, zjawisk, pojęć, określeń, rozróżnianie różnych źródeł informacji
 • Rozumienie - istoty faktów, zjawisk, zależności zachodzących w przyrodzie, pojęć, schematów i wykresów

Poziom II – Umiejętności

 • Sytuacje typowe
 1. poszukiwanie i gromadzenie informacji
 2. korzystanie z podręcznika, literatury, mediów
 3. posługiwanie się znanymi pojęciami podczas wypowiedzi
 4. formułowanie opinii o zjawiskach przyrodniczych
 5. posługiwanie się przyrządami, mapami, planami, atlasami

Sytuacje problemowe

 1. samodzielne uogólnianie, porównywanie i wyciąganie wniosków
 2. dostrzeganie związków, zależności, prawidłowości
 3. wykorzystanie posiadanej wiedzy w życiu codziennym
 4. identyfikowanie roślin, zwierząt, form terenu, zjawisk, procesów
 5. rozpoznawanie właściwych i niewłaściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego

Poziom III – Aktywność /postawa

 1. przygotowanie do zajęć
 2. udział w wykonywaniu zadań
 3. własna inicjatywa w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
 4. chęć i umiejętność współpracy w grupie
 5. funkcjonowanie w grupie jako członek i lider
 6. tolerancja wobec innych

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI, RODZICAMI, PEDAGOGIEM  – INFORMACJA ZWROTNA 

 NAUCZYCIEL – UCZEŃ

 1. Informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania.
 2. Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju.
 3. Motywuje do dalszej pracy.
 4. Oceny wpisywane są systematycznie do dziennika elektronicznego.
 5. Uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień – uzasadnień do wystawianej oceny.

 

 NAUCZYCIEL – RODZICE

Podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji, wymiany korespondencji poprzez dziennik elektroniczny, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom/opiekunom:

 1. Informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania.
 2. Informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.
 3. Dostarcza informacji o trudnościach w nauce i uzdolnieniach ucznia.
 4. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA KLASY – PEDAGOG SZKOLNY

 1. Nauczyciel wpisuje na bieżąco oceny do dziennika elektronicznego
 2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia.
 3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji.

  

KRYTERIA OCEN

Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

 0 – 30% - ocena niedostateczna

31 – 50% - ocena dopuszczająca

51 – 70% - ocena dostateczna

71 – 90% - ocena dobra

91 – 97% - ocena bardzo dobra

98 – 100% - ocena celująca

Oceniane elementy osiągnięć uczniów:

 1. prace klasowe/sprawdziany/testy - waga 5,
 2. kartkówki max z trzech ostatnich tematów - waga 4,
 3. odpowiedzi ustne - waga 3,
 4. prace domowe - waga 1,
 5. zeszyty/zeszyty ćwiczeń raz w półroczu - waga 1,
 6. prace długoterminowe (albumy, plakaty, projekty itp.) - waga 2 lub 3,
 7. udział w konkursach przyrodniczych lub ekologicznych, wykonywanie pomocy, aktywny udział w pracach koła przyrodniczego - waga 3-5.
 8. oraz:
 • przygotowanie do lekcji - waga 1,
 • aktywność na lekcji - waga 1,
 • stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych - waga 1-3.
 • praca w grupie, wkład pracy ucznia, rozwiązywanie problemów - waga 1-3.

  Podczas nauczania zdalnego wystawiane oceny posiadają wagę 1.

Nauczyciel ocenia i omawia wyniki sprawdzianów oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację zwrotną oraz raz w semestrze w formie pisemnej, zawierającą stopień opanowania materiału przez ucznia i sposób poprawy.

Dodatkowo:

a)               jeżeli w testach podsumowujących działy uczeń popełni znaczącą ilość błędów językowych, to automatycznie obniża się o 1 punkt punktację testu.

b)              jeżeli estetyka pisma uniemożliwia odczytywanie treści testu, uczeń nie otrzymuje żadnego punktu za dane zadanie.

Powyższe dwa podpunkty nie odnoszą się do uczniów ze wszystkimi rodzajami dysleksji.

 

DOSTOSOWANIE PZO Z PRZYRODY I BIOLOGII DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW  ZE SPECJALNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI 

 

 1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.   
 3. W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów

Zajęcia odbywające się na terenie szkoły nie powinny sprawiać problemów uczniom z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. W przypadku zajęć w terenie (np. obserwacje meteorologiczne, poznawanie różnych ekosystemów lub rozpoznawanie gatunków roślin) odbywających się w miarę możliwości poza terenem budynku szkolnego, uczniowie będą w nich uczestniczyć, jeżeli zostanie im zapewniona opieka dodatkowego opiekuna (nauczyciel lub rodzic) lub będą w tym czasie mieć zapewnioną opiekę w szkole.

Uczniowie z niedowidzeniem i niedosłuchem na wszystkich zajęciach sadzani są w ławkach jak najbliżej tablicy. Szczegółowe dostosowania dla poszczególnych uczniów znajdują się w IPET – ach.

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN CZĄSTKOWYCH

 1. OCENA CELUJĄCA - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi rozwiązywać problemy nietypowe, jest twórczy, rozwija swoje uzdolnienia, samodzielnie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji oraz biegle posługuje się zdobytą wiedzą w praktyce, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsca na etapie powiatowym, rejonowym, wojewódzkim.
 2. OCENA BARDZO DOBRA - otrzymuje ją uczeń, który w sposób zadowalający opanował wiedzę i umiejętności z danego działu oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktyce, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności, umie zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji.
 3. OCENA DOBRA - otrzymuje ją uczeń poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne i dzięki swoim wiadomościom rozumie większość materiału i dobrze wykorzystuje swoje wiadomości do rozwiązywania nowych problemów, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania nietypowe, potrafi korzystać ze źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela.
 4. OCENA DOSTATECZNA - otrzymuje ją uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności z przedmiotu, określone w podstawie programowej, jest w stanie robić dalsze postępy i rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela.
 5. OCENA DOPUSZCZAJĄCA - otrzymuje ją uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej nauki, ujęte w podstawie programowej, potrafi rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, często z pomocą nauczyciela.
 6. OCENA NIEDOSTATECZNA - otrzymuje ją uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu (minimum programowego), nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Nie wyraża chęci poprawy oceny niedostatecznej cząstkowej np. odpowiedzi ustnej, czy oceny niedostatecznej z testu, sprawdzianu. Nie potrafi korzystać ze źródeł informacji, nawet z pomocą nauczyciela.