Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady oceniania - MATEMATYKA

Drukuj

 I. Kontrakt z uczniami:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione poniżej formy aktywności ucznia.
 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 10 ocen.
 4. Prace klasowe są obowiązkowe.
 5. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 6. Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem do 2 tygodni po powrocie do szkoły.
 7. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej musi ją poprawić.
 8. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.
 9. Uczeń chcąc mieć „zaliczony” semestr bądź dostać ocenę co najmniej dopuszczającą na koniec roku nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej z pracy klasowej.
 10. Uczeń, który chciałby poprawić ocenę z pracy klasowej (oprócz oceny niedostatecznej), która go nie zadawala ma do tego prawo jeden raz w ciągu semestru.
 11. Kartkówki (materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane.
 12. Kartkówki nie podlegają poprawie.
 13. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły.
 14. Uczeń ma obowiązek zapisywania zadania domowego w zeszycie.
 15. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek nawet, gdy był nieobecny.
 16. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 17. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

 1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
 2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
 3. Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.
 4. Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.
 5. Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych wyników.
 6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
 7. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

 III. Formy aktywności

Formy aktywności

Liczba ocen w semestrze ( minimum)

Prace klasowe

3

Sprawdziany

1

Prace domowe

3

Aktywność na lekcji, praca w grupach

3

 

 IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności .

a)  Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (prace klasowe, sprawdziany) ocenę:

dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,

dostateczną - od 50% do 74% punktów,

dobrą - od 75% do 89% punktów,

bardzo dobrą - od 90% i więcej punktów,

celującą - gdy otrzymał 100% punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe.

 

Nauczyciel może dokonać zmian w ocenianiu ze względu na trudność testów (łatwe, średnie, trudne) oraz uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.

b)  Ocena pracy domowej. Każda ocena z pracy domowej może być podwyższona w zależności od:

- sposobu rozwiązania

- systematyczności

- estetyki

c)   Ocenianie innych form aktywności:

Praca w grupie : stopień zaangażowania, efektywność, przyjmowanie i wywiązywanie się z przyjętej w grupie roli, czas jej wykonania.

Aktywność na lekcjach. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi oceniane jest "+";

Aktywność matematyczna ( poza lekcjami matematyki):

-awans do następnego etapu w konkursie matematycznym - ocena  celująca;

-wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne - ocena bardzo dobra;

-za udział w konkursie - "+";

Na ocenę za aktywność na lekcji składają się: odpowiedzi ustne, rozwiązywanie zadań  samodzielnie przy tablicy, rozwiązywanie zadań domowych samodzielnie przy tablicy lub ustnie.

Za każdy z wyżej wymienionych punktów uczeń otrzymuje „+” lub „-„.

Nauczyciel w notatniku prowadzi rejestr zdobytych przez ucznia „+” i  „-„

Zasady oceniania za aktywność; ilość zdobytych „+” i „-„:

(+  +  +  +  +)                      5

(+  +  +  +  –)                      4

(+  +  +  – –)                       3

(+ +  – – – )                        2

(+ – – – –)                          1

(– – – – –)                          1

Uczeń może zdobyć również * (tzw. gwiazdkę) za rozwiązanie ( w razie potrzeby wytłumaczenie) zadania o podwyższonym stopniu trudności. Za pięć takich gwiazdek, które nauczyciel odnotowuje w swoim zeszycie uczeń dostaje ocenę celującą.

Uczeń może dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych konsekwencji.

V. Formy pomocy uczniom mającym trudności w nauce i uczniom zdolnym

a) praca indywidualna z uczniem na lekcji,

b) przydzielanie uczniowi zadań o niższym stopniu trudności,

c) uczeń zdolny otrzymuje na lekcji zadania o podwyższonym stopniu trudności.

 

VI. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag:

  • prace klasowe - waga 10
  • sprawdziany - waga 6
  • testy diagnozujace - waga 7
  • kartkówki - waga 3
  • prace domowe  - waga 1
  • aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach - waga 2
  • konkursy - waga 2

 

VII. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia

 1. nauczyciel - uczeń

- nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;

- uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;

b. nauczyciel - rodzic

- podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka;

- rodzice są zobowiązani do podpisywania ocen z prac klasowych i sprawdzianów;

 

 

 

 Katarzyna Jakubowska