Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady oceniania - INFORMATYKA

Drukuj

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 843) w sprawie warunków szczegółowych i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2. Statut Szkoły 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

4. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej

Nauczanie informatyki w naszej szkole podstawowej odbywa się według programu wydawnictwa MIGRA sp. z o. o. "Informatyka dla szkoły podstawowej, klasy IV - VIII" Grażyna Koba.
Program realizowany będzie w ciągu 3lat w następującym wymiarze:

klasa IV - 1 godzina tygodniowo

klasa V - 1 godzina tygodniowo

klasa VI - 1 godzina tygodniowo

klasa VII - 1 godzina tygodniowo

 

 I. Kontrakt z uczniami:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
 3. Prace klasowe w postaci dokumentów (minimum 1 na semestr)  i projekty (minimum 1 na semestr) są obowiązkowe.
 4. Jeżeli uczeń nie wykonał pracy albo projektu z przyczyn losowych, to powinien wykonać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 7 dni po powrocie do szkoły.
 6. Każdy uczeń ma prawo do wystawienia mu dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.
 7. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MEN.

II. Obszary aktywności podlegające ocenianiu:

 1. Prowadzenie rozumowań - sposób prowadzenia rozumowań.
 2. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod, weryfikowanie otrzymanych wyników.
 3. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
 4. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

 III. Formy aktywności

Formy aktywności

Liczba ocen w semestrze ( minimum)

Prace klasowe

1

Projekty

1

Aktywność na lekcji, praca w grupach

1

 

IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności .

Uczeń otrzymuje z prac klasowych i projektów ocenę:

dopuszczającą - od 30% do 49 % punktów,

dostateczną - od 50% do 74% punktów,

dobrą - od 75% do 89% punktów,

bardzo dobrą - od 90% i więcej punktów,

celującą - gdy otrzymał 100% punktów i rozwiązał zadanie dodatkowe.

Na ocenę za aktywność na lekcji składają się: odpowiedzi ustne, rozwiązywanie zadań  samodzielnie przy komputerze.

 

V. Sposób ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag:

  • sprawdziany, aktywny udział w kółku zainteresowań - waga 3
  • projekty - waga 2
  • aktywność na lekcji i poza nią, praca w grupach - waga 1

 

Średnia ważona, obliczana wg wzoru:  

Suma iloczynów ( ocena x waga )

Suma wag

jest oceną wyjściową do wystawienia oceny semestralnej.

Średnia ważona

Ocena

1,6 W 2,75

dopuszczająca

2,76 W 3,75

dostateczna

3,76 W 4,75

dobra

4,76 W 5,75

bardzo dobra

W 5,76

celująca


Przy wystawianiu tych ocen nauczyciel bierze również pod uwagę :

rozwój ucznia ( jakie czyni postępy w danym czasie);

  • wkład pracy w stosunku do zdolności;
  • samoocenę ucznia.

Ocena końcoworoczna wyliczana jest tak jak semestralna, przy czym ocena semestralna traktowana jest jak ocena z pracy klasowej.

 

VI. Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach ucznia

a)   nauczyciel - uczeń

- nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny;

- uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny;

b)  nauczyciel - rodzic

- podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji rodzic ma prawo uzyskać informacje o postępach w nauce oraz wglądu do prac pisemnych swojego dziecka;

 

 

 

Katarzyna Jakubowska