Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady oceniania - HISTORIA

Drukuj

I KONTRAKT Z UCZNIAMI

1.  Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 2.  Ocenie podlegają wszystkie wymienione w PSO formy aktywności ucznia.

 3.  Prace klasowe, poprzedzone powtórzeniem, są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

 4. Krótkie sprawdziany zapowiadane są z dnia na dzień.

 5. Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

 6.  Uczeń nieobecny na pracy klasowej jest zobowiązany napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem w okresie 2 tygodni po powrocie do szkoły.

 7. Uczeń chcąc mieć ocenę co najmniej dopuszczającą w klasyfikacji semestralnej i rocznej, nie może mieć żadnej oceny niedostatecznej z pracy klasowej.

8. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek – również z lekcji, na których był nieobecny (w tym zadań domowych).

9. Uczeń ma obowiązek zapisywania zadania domowego w zeszycie.

10. Po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany do 3 dni po powrocie do szkoły.

11. Uczeń może 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (np), bez żadnych konsekwencji (nie dotyczy to prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek).

12. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny.

      POPRAWIANIE OCEN

1. Kartkówki nie podlegają poprawie; uczeń ma prawo do poprawienia ocen niedostatecznych ze sprawdzianów.

2. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się.

3. Uczeń, który chciałby poprawić ocenę dopuszczającą lub dostateczną z pracy klasowej ma do tego prawo.

4.Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy klasowej musi ją poprawić w ciągu 2 tygodni.

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

Na lekcjach historii oceniane będą:

  • wypowiedzi ustne
  • referaty
  • testy, kartkówki
  • udział w konkursach, zaangażowanie i wkład pracy ucznia
  • zeszyt przedmiotowy
  • praca w grupie

 

III SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

  1. Kryteria oceniania:

Progi procentowe ocen

  100 %  + zadanie dodatkowe- stopień celujący   

 99% - 90 %   - stopień bardzo dobry

 89% - 75 %   - stopień dobry

 74 % - 51 %   - stopień dostateczny

 50 % - 34 %   - stopień dopuszczający

33% -  0 %     - stopień niedostateczny

Nauczyciel może dokonać zmian w ocenianiu ze względu na trudność testów (łatwe, średnie, trudne) oraz zwracając uwagę na uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.  Za aktywność uczeń otrzymuje „+” (dodatkowe  pomoce  dydaktyczne przygotowane na lekcje, wypowiedzi itp.) lub „-” (za  brak  pracy  domowej  lub niezbędnych materiałów.) Nauczyciel w LIBRUSIE prowadzi rejestr zdobytych przez ucznia plusów i minusów. Zasady oceniania za aktywność:  3 razy + ocena bdb, 3 razy – ocena niedostateczna.

Uczeń może zdobyć również * (tzw. gwiazdkę) za wykonanie zadania o podwyższonym stopniu trudności. Za pięć takich gwiazdek, które nauczyciel odnotowuje w swoim zeszycie uczeń dostaje ocenę celującą.

  1. Ocenianie semestralne i końcoworoczne.

                Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów aktywności według następujących wag:

prace klasowe - waga 6-8           odp . ustna – 3-6

sprawdziany - waga 5-8      prace domowe – waga 3-8               kartkówki - waga 3-5        aktywność -  waga  5-10                     praca w grupach – waga 6                   konkursy-waga 10

Oceny semestralne  wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych i obserwacji  UCZNIA