Kontakt: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego, Linowo 36, 86-341 Świecie nad Osą, tel./fax. (56) 466 96 11, tel. 793219729

Przedmiotowe zasady oceniania - W-F

Drukuj
  1. I.                Podstawa prawna:

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego są zgodne z:                        

1. Rozporządzeniem MEN (z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie oceniania, klasyfikowania                                                 i promowania uczniów, słuchaczy w szkołach publicznych.

2. Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.

3. Statutem szkoły.

4. Programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły.

5. Podstawą programową z wychowania fizycznego dla II etapu edukacji.

6. Programem nauczania z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej opartym na programie  nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej Krzysztofa Warchoła .

Podstawą do wystawienia oceny jest wysiłek włożony przez dziecko oraz zaangażowana

postawa zmierzająca do przyjęcia aktywnego i zdrowego stylu życia, a nie wynik

sportowy (ocena z testu sprawności). Takie podejście do oceniania jest motywujące

i sprzyja wyrabianiu całożyciowych nawyków aktywności fizycznej.

Nawet mniej sprawny fizycznie uczeń ma szansę otrzymać najwyższą ocenę

z wychowania fizycznego.

Ocena z wychowania fizycznego powinna uwzględniać:

• wysiłek wkładany w realizację ćwiczeń;

• postawę ucznia, aktywne uczestnictwo w zajęciach, a także jego stosunek do

nauczyciela i kolegów;

• wiedzę ucznia i umiejętność jej zastosowania;

• osiągnięcia edukacyjne – postęp poczyniony ucznia, np. poprawę sprawności

fizycznej.

Przy ustalaniu oceny osiągnięć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego                               w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia                           w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

II. Cele wychowania fizycznego:

• wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i motorycznej, podniesienie poziomu wydolności fizycznej, powiększenie potencjału zdrowotnego młodzieży,

• rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, zdrowotnej, utylitarnej, sportowej, rekreacyjnej oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im aktywne uczestnictwo w tych formach ruchu,

• kształtowanie pozytywnej postawy wobec zdrowego stylu życia przez podniesienie poziomu świadomości wobec odpowiedzialności za własny rozwój fizyczny oraz potrzeby ustawicznego działania na rzecz zachowania zdrowia.

 

III. Cele przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego:

1.Oparcie pracy edukacyjnej na podstawie programowej.

2.Podniesienie stanu opanowania umiejętności kluczowych.

3.Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności.

4.Wdrożenie uczniów do efektywnej samooceny, rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w edukacji szkolnej.

5.Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.

6.Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju.

7.Przedstawienie uczniom jasno określonego celu oceniania.                    

8.Dążenie do rzetelności i trafności oceniania.

9.Potraktowanie oceniania jako integralnej części planu nauczania.

10.Przedstawienie uczniom zrozumiałych i jasnych kryteriów oceniania.

11.Ujednolicenie kryteriów oceniania stosowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

12.Dostarczenie rodzicom, opiekunom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

IV. Wymagania z wychowania fizycznego:

1. Wymagania dotyczące przedmiotu, PSO z wychowania – fizycznego, przedstawiane są uczniom klas na pierwszych lekcjach każdego roku szkolnego a rodzicom uczniów, za pośrednictwem wychowawców klas, w czasie pierwszych zebrań klasowych.

2. Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy zmienny: obuwie, koszulkę i spodenki lub dresy.

3. Obowiązuje zakaz ćwiczeń z rozpuszczonymi włosami, w biżuterii i innych rzeczach mogących stwarzać zagrożenie dla ćwiczących.

4.  Uczeń czynnie uczestniczy  w lekcji, sumiennie i starannie  wywiązywanie się                                 z obowiązków wynikających z przedmiotu,  zachowuje się właściwie w stosunku do innych uczniów. Stara się opanować wiadomości i umiejętności przewidziane dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, dokonuje samooceny                      i samokontroli własnej sprawności fizycznej. W miarę swoich możliwości  uczeń bierze udział w konkursach sportowych szkolnych i pozaszkolnych oraz w  zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

5. Uczeń  4 razy w półroczu może być nieprzygotowany, co zgłasza nauczycielowi na początku lekcji . Każde następne nieprzygotowanie daje uwagę negatywną (-5pkt), za brak przyborów szkolnych itp.

6. Nauczyciel odnotowuje wyniki ucznia w swoim dzienniku wychowania fizycznego (ocena za postęp).

7. Jeżeli uczeń nie chciał odmówił  możliwości przystąpienia do sprawdzianu, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną. Jeśli będzie możliwość wykonania tegoż sprawdzianu w innym czasie, uczeń powinien do niego przystąpić i otrzymać kolejną ocenę.  Jeżeli uczeń w tym czasie miał zwolnienie z ćwiczeń, przystępuje do sprawdzianu w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie później niż w ciągu 2 tyg od terminu sprawdzianu.

8. Nauczyciel jest zobowiązany zwolnić ucznia z wykonania na lekcji ćwiczeń ruchowych na podstawie pisemnego zwolnienia od lekarza, pielęgniarki szkolnej i rodziców (opiekunów) ucznia.                                                                                                                                   

 9. Zwolnienie z wykonywania na lekcji ćwiczeń ruchowych powinno zostać przedstawione nauczycielowi  na początku zajęć wychowania fizycznego.

10. Nauczyciel jest zobowiązany , na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne (lub zwolnić z wykonywania określonych ćwiczeń)                                                                              w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, alergię, nadwagę, przewlekłą chorobę uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

11. Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie półroczne lub roczne z powodów zdrowotnych otrzymuje wpis „zwolniony”.

12. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres półrocza/roku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły zgodnie z przyjętą procedurą.

13. Zwolnienia częściowe z wychowania fizycznego powinny być dostarczone bezpośrednio nauczycielowi wf.

14. W przypadku opuszczenia przez ucznia ponad 50% zajęć z przedmiotu wychowanie fizyczne uczeń jest niesklasyfikowany.

V. Kryteria oceniania: Biorąc pod uwagę cele stawiane przed wychowaniem fizycznym, uczeń jest oceniany w obszarach:

1. Postawa ucznia, aktywność i jego stosunek do wychowania fizycznego.

2. Poziom opanowania umiejętności ruchowych.

3. Wiadomości z zakresu edukacji fizycznej i jej wykorzystanie w praktyce.

4. Indywidualny postęp sprawności fizycznej - włożony wysiłek w wykonanie zadania.

VI. Ocenianie osiągnięć uczniów na zajęciach edukacji zdrowotnej:

Uczniowie wdrażani są do samooceny dotyczącej rozwoju ich umiejętności osobistych                        i społecznych oraz zmian postaw i zachowań.

VII. Zasady oceniania:

1. Uczniowie znają kryteria oceniania.

2. Ocenianie uczniów jest systematyczne.

3. Nauczyciel stosuje skalę ocen od 1 do 6. Każda forma aktywności daje możliwość zdobycia oceny celującej.

4. Szczególną aktywność na lekcji nauczyciel nagradza +. Brak aktywności na lekcji nauczyciel odnotowuje jako -.

5. Uczeń powinien być oceniany przynajmniej 3 razy w półroczu.

6. Za udział w zajęciach pozalekcyjnych  - SKS lub treningi w klubach sportowych (potwierdzenie na piśmie z klubu w każdym półroczu), uczeń otrzymuję ocenę celującą.

7. Za udział w  zawodach sportowych szkolnych  uczeń otrzymuje  ocenę celującą oraz uwagę pozytywną za właściwą postawę ucznia i godne reprezentowanie szkoły. Waga uwagi jest uzależniona od zajętego miejsca oraz szczebla zawodów.

8. Uczeń jest informowany o uzyskaniu danej oceny na bieżąco (z komentarzem słownym - co zrobił dobrze, co i jak ma poprawić i jak ma się dalej rozwijać.).

9.Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej.

10.Jeżeli uczeń odmawia  możliwości przystąpienia do sprawdzianu, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.

11.Ocena  jest zindywidualizowana oraz zależna od możliwości ucznia, tak aby uwzględniała jego wkład pracy.

12.Wszystkie obszary oceniania eksponują wysiłek włożony przez ucznia oraz uwzględniają zdefiniowane w podstawie programowej umiejętności i wiadomości.

13.Na początku każdego roku szkolnego przedstawiane są uczniom szczegółowe kryteria otrzymania poszczególnych stopni szkolnych, a rodzicom uczniów na zebraniach klasowych.

14. Oceny przewidywane (semestralna i roczna) wynikają bezpośrednio z uzyskanych ocen,               a przede wszystkim wysiłku włożonego przez ucznia w wykonanie zadań ruchowych.

15. Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wstawia dwa razy w roku szkolnego - na koniec pierwszego i drugiego semestru.

16.Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestnictwo w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski poziom kultury osobistej itp.

17. Uczeń, który opuści z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego , otrzymuje ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku szkolnego. Taki uczeń podchodzi do egzaminu praktycznego klasyfikacyjnego.                        

18.Nauczyciel wychowania fizycznego informuje uczniów o przewidywanych ocenach zgodnie z zapisem w statucie szkoły.

19.O zagrożeniu oceną niedostateczną półroczną/roczną rodzice i uczniowie są informowani na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

20.Informacja o wystawionych ocenach półrocznych/rocznych z wychowania fizycznego przekazuje rodzicom ucznia wychowawca klasy na zebraniu klasowym.

21.Rodzice mogą zawsze zasięgnąć informacji o ocenach oraz postępach dziecka podczas zebrań z rodzicami.  

ZAKRES WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY   W I i II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO:

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie następujące kryteria:

1. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2. Jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego, w szkole i poza nią.

3. Na zajęcia pozalekcyjne uczęszcza systematycznie, ćwiczenia wykonuje rzetelnie.

4. Reprezentuje szkołę lub klub w zawodach sportowych.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie następujące kryteria:

1. Aktywnie, chętnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.

2. Bardzo dobrze opanował materiał programowy.

3. Wykonuje duże postępy w usprawnianiu się.

4. Ćwiczenia wykonuje pewnie, sprawnie i z właściwa techniką, wykazuje się dużą samodzielnością i pomysłowością podczas zajęć.

5. Potrafi dokonać samooceny różnymi próbami i testami.                         

6. Jego zaangażowanie, stosunek do w-f nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, a swoją postawą zachęca innych do udziału w lekcji.

7. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.

8. Posiada duży zakres wiadomości z kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je                             w praktycznym działaniu.  

9. Zna, rozumie i bezwzględnie stosuje zasady zdrowego stylu życia.    

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie następujące kryteria:

1. Jest obecny na zajęciach, a nieobecności ma usprawiedliwione.           

2. Wykazuje się dobrą sprawnością fizyczną.                                            

3. Dobrze opanował materiał programowy.

4. Zadania i ćwiczenia wykonuje z małymi błędami.

5. Posiada wiadomości, które potrafi wykorzystać w praktyce, ale z pomocą nauczyciela.

6. Wybiórczo uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

7. Jego postawa na zajęciach wychowania fizycznego nie budzi większych zastrzeżeń.

8. Rozumie potrzeby zdrowego stylu życia oraz zna pływ ruchu na organizm młodego człowieka.

Ocenę dostateczną (3)o trzymuje uczeń, który spełnia wszystkie następujące kryteria:

1. Opuszcza zajęcia sporadycznie, nie zawsze chętnie w nich uczestniczy.

2. Z reguły jest przygotowany do zajęć.

3. Nie uzyskuje postępu sprawności fizycznej.

4. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z błędami.

5. Posiada mały zakres wiedzy o kulturze fizycznej, której i tak nie potrafi wykorzystać.                                                                          

6. Potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej.

7. Wykazuje brak nawyków higienicznych.

8. Wykazuje brak zainteresowań zajęciami pozalekcyjnymi. 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie następujące kryteria:

1. W zajęciach uczestniczy niesystematycznie, bywa nieobecny bez usprawiedliwienia.

2. Jest często nieprzygotowany do zajęć, lekceważy stosunek do wychowania fizycznego.

3. Nie uzyskuje postępu sprawności fizycznej.

4. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z błędami.

5. Nie podejmuje prób ćwiczeń zadanych przez nauczyciela. 

6. Opanował materiał programowy w niewielkim stopniu i ma duże luki.

7. Zna zdrowy styl życia ale go nie stosuje.

8. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną.

9. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie następujące kryteria:

Na ogół nie stawia się takiej oceny z zajęć wychowania fizycznego. Jeśli się zdarzy uczeń, który:

1. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela, rzadko przygotowany do zajęć.

2. W zajęciach bierze udział wybiórczo i niechętnie.

3. Swoją postawą negatywnie wpływa na klasę.

4. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to w dodatku z dużymi błędami.

5. Odmawia przystąpienia do sprawdzianów.

6. Nie wykazuje postępów w usprawnianiu.                                           

7. Jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program.

8. Spożywa i używa środki wpływające na utratę zdrowia i kondycji. 

To zawsze ma możliwość poprawy oceny.

W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel uwzględnia zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni.